Gazans who sheltered in UNRWA schools return home

Gazans who sheltered in UNRWA schools return home